புதன், 28 டிசம்பர், 2016

அரசியல் குப்பைகள்..

மாறிவிடும் என்ற ஒரே நம்பிக்கைதான் மனித வாழ்வின் அச்சாரம்..
அரசியலுக்கும் இது பொருந்தும் அதிசயம்.

செவ்வாய், 20 டிசம்பர், 2016