வெள்ளி, 24 பிப்ரவரி, 2017

திங்கள், 13 பிப்ரவரி, 2017

நந்தவன நாள்கள்..

ஒரு காதல் கவிதையேனும்
எழுதிவிடவேண்டுமென்ற
பேராவலில் தான்
எத்தனிக்கிறேன்..

ஞாயிறு, 5 பிப்ரவரி, 2017

நான் வரவேற்கிறேன்..

அவர் முதல்வராக வரவேண்டாம் எனச்சொல்ல ஆயிரம் காரணம் உங்களிடம் இருக்கலாம்...